Strona aktualnie w przebudowie

Muzeum Regionalne w Skawinie

Skarbnicą Historii i Kultury Miasta

O MUZEUM SŁÓW KILKA...

Muzeum Regionalne w Skawinie powstało w wyniku umowy pomiędzy Gminą Skawina reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Adama Najdera a Towarzystwem Przyjaciół Skawiny, zawartej w dniu 23 stycznia 2008 roku. Muzeum jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miasta i Gminy.

MISJA MUZEUM

Muzeum Regionalne w Skawinie jest instytucją propagującą historię i zabytki kultury ludowej rejonu Skawiny. Zbiory muzealne upowszechnią znajomość historii miasta, jego zabytków, zwyczajów, obrzędów wśród mieszkańców gminy i poza nią. Są istotnym mechanizmem integrującym różne pokolenia mieszkańców gminy, jak i Skawinian mieszkających w różnych obszarach Polski i świata.

WIZJA MUZEUM

Podstawą funkcjonowania Muzeum jest ochrona zbiorów muzealnych i archiwaliów zebranych w ramach stałej wystawy 'Historyczne dzieje Skawiny' Towarzystwa Przyjaciół Skawiny oraz dalsze ich powiększanie, w celu gromadzenia zabytków kultury, sztuki ludowej i regionalnej Skawiny i okolic. Szczególną formą działalności Muzeum jest szeroki zakres udostępniania zbiorów muzealnych poprzez Internet, działalność wystawienniczą, wydawniczą oraz działalność dydaktyczną prowadzoną w środowisku lokalnym, szczególnie edukacyjnym.

GALERIA MUZEUM

Zapraszamy do zwiedzania